KINH ĐIỂN BẮC TRUYỀN 
(PHẠN NGỮ - HÁN TẠNG)

Xin bấm vào các hình nhỏ bên dưới để xem các biểu đồ & hình ảnh: 
kinhdienbactruyen-01-content
Bản đồ không ảnh: hoằng pháp
lichsukettapkinhdien-03-content
Bản đồ niên đại Phật giáo
lichsukettapkinhdien-03-2-content
Bản đồ niên đại Phật giáo (tiếp theo)
kinhdienbactruyen-02-contentkinhdienbactruyen-03-content
Đại Chính Tân Tu Đại Tạng kinh / Đại Tạng Kinh Việt Nam (Dịch Kinh)
kinhdienbactruyen-04-content
Tổng Quan về Kinh điển Phật giáo
kinhdienbactruyen-06-contentkinhdienbactruyen-05-contentkinhdienbactruyen-08-content
kinhdienbactruyen-07-content
Kinh sách tìm thấy tại động Đôn Hòang Trung Hoa, lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Anh Quốc (4 hình trên)
kinhdienbactruyen-09-korea5-contentkinhdienbactruyen-09-korea3-contentkinhdienbactruyen-09-korea2-contentkinhdienbactruyen-09-korea1-contentkinhdienbactruyen-09-korea0-contentkinhdienbactruyen-09-korea6-content
Kinh Bắc truyền được ghi trên mộc bản lưu giữ tại chùa Hải An Nam Hàn (6 hình trên)
Tham khảo:
Đại Tạng Việt Nam, http://www.daitangvietnam.com 
Chinese Buddist Canon, http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Buddhist_canon
Taishō Shinshū Daizōkyō, http://en.wikipedia.org/wiki/Taish%C5%8D_Shinsh%C5%AB_Daiz%C5%8Dky%C5%8D 
Tripitaka Koreana, http://en.wikipedia.org/wiki/Tripitaka_Koreana

Bình Ansơn (
http://budsas.110mb.com)