KINH ĐIỂN NAM TRUYỀN (PALI)

Xin bấm vào các hình bên dưới để xem các biểu đồ:
kinhdiennamtruyen-01-content

kinhdiennamtruyen-02-contentkinhdiennamtruyen-03-content

lichsukettapkinhdien-01-contentlichsukettapkinhdien-02-content

kinhdiennamtruyen-04-content
Hội Kinh Văn Pali (Định nghĩa)
kinhdiennamtruyen-05-contentkinhdiennamtruyen-06-content
Ngôn ngữ Pali (hình bên trái) / Quy ước trích dẫn kinh Nam Truyền (hình bên phải)
kinhdiennamtruyen-08-contentkinhdiennamtruyen-07-contentkinhdiennamtruyen-09-content
Kinh Pali được khắc trên lá cây Palm (3 hình trên)

Tham khảo:
Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển (Guide to Tipitaka). Gs. U Ko Lay (Tỳ khưu ni Huyền Châu dịch).
Pāli Canon, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/P%C4%81li_Canon
Tipitaka: The Pāli Canon, http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/index.html