ĐẠI TẠNG VIỆT NAM
 • 1. Bộ A Hàm (151 bộ)
 • 2. Bộ Bản Duyên (67 bộ)
 • 3. Bộ Bát Nhã (41 bộ)
 • 4. Bộ Pháp Hoa (15 bộ)
 • 5. Bộ Hoa Nghiêm (31 bộ)
 • 6. Bộ Bảo Tích (63 bộ)
 • 7. Bộ Niết Bàn (22 bộ)
 • 8. Bộ Đại Tập (27 bộ)
 • 9. Bộ Kinh Tập (422 bộ)
 • 10. Bộ Mật Giáo (572 bộ)
 • 11. Bộ Luật (83 bộ)
 • 12. Bộ Thích Kinh Luận (30 bộ)
 • 13. Bộ Tỳ Đàm (27 bộ)
 • 14. Bộ Trung Quán (14 bộ)
 • 15. Bộ Du Già (48 bộ)
 • 16. Bộ Luận Tập (64 bộ)
 • 17. Bộ Kinh Sớ (110 bộ)
 • 18. Bộ Luật Sớ (46 bộ)
 • 19. Bộ Chư Tông (174 bộ)
 • 20. Bộ Sử Truyện (94 bộ)
 • 21. Bộ Sự Vị (15 bộ)
 • 22. Bộ Ngoại Giáo (7 bộ)
 • 23. Bộ Mục Lục (39 bộ)
 • 24. Bộ Cổ Dật (132 bộ)
 • 25. Bộ Nghi Tự (55 bộ)

Đại Tạng Kinh tiếngViệt là một ước mơ của tất cả mọi người con Phật Việt Nam. Đại Tạng Việt Nam bao gồm 2372 bộ Kinh, Luật và Luận chữ Hán trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
 đang trong quá trình sưu tầm và sắp xếp theo thứ tự tất cả những bản đã được dịch và đính kèm bản nguyên tác Hán ngữ có phiên âm Hán Việt để độc giả tiện việc nghiên cứu.
Cầu nguyện Phật pháp được phổ biến khắp nhân gian để làm lợi lạc hữu tình.

Thích Hạnh Tuệ
01. Bộ A Hàm 
(0001-0151)
02. Bộ Bản Duyên 
(0152-0219)
03. Bộ Bát Nhã 
(0220-0261)
04. Bộ Pháp Hoa 
(0262-0277)
05. Bộ Hoa Nghiêm 
(0278- 0309)
06. Bộ Bảo Tích 
(0310-0373)
07. Bộ Niết Bàn 
(0374-0396)
08. Bộ Đại Tập 
(0397-0424)
09. Bộ Kinh Tập 
(0425-0847)
10. Bộ Mật Giáo 
(0848-1420)
11. Bộ Luật 
(1421-1504)
12. Bộ Thích Kinh Luận 
(1505-1535)
13. Bộ Tỳ Đàm 
(1536-1563)
14. Bộ Trung Quán 
(1564-1578)
15. Bộ Du Già 
(1579-1627)
16. Bộ Luận Tập 
(1628-1692)
17. Bộ Kinh Sớ 
(1693-1803)
18. Bộ Luật Sớ 
(1804-1850)
19. Bộ Chư Tông 
(1851-2025)
20. Bộ Sử Truyện 
(2026-2120)
21. Bộ Sự Vị 
(2121-2136)
22. Bộ Ngoại Giáo 
(2137-2144)
23. Bộ Mục Lục 
(2145-2184)
24. Bộ Cổ Dật 
(2732-2864)
25. Bộ Nghi Tự 
(2865-2920)