- Địa tinh : Thược dược trừ Khô kháo thần. - Tùng tinh : Phục linh trừ Thôi thi thần. - Nhật tinh : Ô đầu trừ Trùng tang thần. - Nguyệt tinh : Quan quế trừ Cẩu giảo thần. - Nhân tinh : Nhân sâm trừ Cấp cước thần. - Quỷ tinh : Kiến sầu trừ Thượng mã thần. - Súc tinh : Ngưu tất trừ Liên táng thần. - Thiên tinh : Ba kích trừ Cửu tỉnh thần. - Thú tinh : Lang độc trừ Hô sát thần. - Đạo tinh : Viễn chí trừ Ương sát thần. - Tàm tinh : Đỗ trọng trừ Trùng phục thần. - Sơn tinh : Cát cánh trừ Thiên cẩu thần. * Lại thêm ngũ tinh. - Kim tinh, ngân tinh, thần sa, chu sa, hùng hoàng.